Salgsbetingelser

Salgsbetingelser Packraftsnorge.no

Definisjon av partene

Selger er: Packraft Norge AS.

 • Organisasjonsnummer: 918 453 989
 • Postadresse: Husebykroken 26, 3280 TJODALYNG
 • Hentepunkt for forhåndsbestilte varer: Husebykroken 26, 3280 TJODALYNG
 • Besøksadresse administrasjon: Husebykroken 26, 3280 TJODALYNG
 • E-post:post@packraftnorge.no
 • Telefon: 957 09 645

Selger betegnes i det følgende som selger, vi eller oss.

Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Kjøper betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen, kunden, du, deg, din eller ditt.

Generelt

Salgsbetingelser for Packraftnorge.no og kunden er utviklet for å ta hensyn partenes viktigste rettigheter og plikter og er utformet basert på Forbrukerombudets anbefalte salgsbetingelser for netthandel og sentralt lovverk. Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra packraft-norge.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du bare handle ved å få en myndig (for eksempel en foresatt), til å foreta handelen for deg.

Packraftnorge.no leverer kun til Norge. Vi leverer normalt også til Svalbard og feltpost-adresser. Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Salgsbetingelsene og annen informasjon på packraftnorge.no er bare tilgjengelig på norsk.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Avtale

Avtalegrunnlaget for kjøp består av disse salgsbetingelsene tilhørende Packraftnorge.no, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, kundens bestilling og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, såfremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen utfylles av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere nevnt under overliggende punkter.

Bestilling og avtaleinngåelse

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser.

Informasjon i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra packraftnorge.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan packraftnorge.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.

Det vil ikke være tilbakevirkende kraft på prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt og som ikke skyldes feil.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli belastet ved bestilling. 

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldene ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

 • Faktura
 • Konto

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Rabattkoder

Rabattkoder gjelder ikke produkter som allerede er rabattert. Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved misbruk. Kombinert bruk av ulike rabattkoder er ikke tillatt.

Levering, leveringstid og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Risikoen for varen går over på kjøper når du, eller tredjepart utpekt av deg, har fått varene levert i tråd med leveringsvilkår beskrevet ovenfor.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes den tid mellom ordrebekreftelsen mottas til varen er ankommet kundens opphentingssted. Leveringstiden inneholder dermed tid til plukking, pakking og innlevering av forsendelsen til transportør samt befrakters transporttid.

Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager.

Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Videre forbeholder vi oss retten til å endre leveringstiden på din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato og du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller kansellere bestillingen.

Eventuelle leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel, feltpost eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift (OBS! faktura og leveringsadresse må være den samme).

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss, helst på post@packraftnorge.no.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope seg mangelen.

Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Hvis man ikke påberoper seg reklamasjon i tide vil retten til å gjøre mangelen gjeldende tapes.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side og du har reklamert i tide, kan du i henhold tili forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene ha rett til å holde kjøpesummen tilbake eller velge følgende:

 • Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen uten å ha avtalt dette med oss vil vi ikke betale for disse utgiftene.

Vi betaler returporto ved alle reklamasjonssaker du benytter vår returordning i henhold til avtale.

Reklamasjon til oss bør skje skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig da vi benytter en egen returportal i forbindelse med reklamasjoner og returer. Portalen finner du her:

https://packraftnorge.no/a/retur

Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til våre produsenter eller underleverandører for vurdering av eventuelle feil og mangler.

Garanti

Vi tilbyr 3 års garanti på alle MRS og Norseraft Packrafts. Våre garantier gjelder i Norge og gir deg ytterligere rettigheter i tillegg til de du allerede har etter ufravikelig lovgivning. Vår garanti innebærer dermed en utvidet reklamasjonsfrist på inntil 3 år.

Packrafts fra Kokopelli følger normal reklamasjonsfrist. 

Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet på lik linje med hva man ha anledning til i en alminnelig butikk, før det returneres innenfor angreretten. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er levert
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Vårt angrerettskjema finner du HER og vil legges ved ordrebekreftelsen.

Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Hvis alle vilkår knyttet til bruk av angrefrist er tilfredsstilt skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Ved slike tilfeller vil vi gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Kun privatpersoner har rett til angre og forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.

Vi anbefaler at kunden angrer ved å følge instruksjonene for bruk av vår returportal. Ved å legge inn returen som instruert vil du få mottakskvittering tilsendt på e-post som bevis på at du har angret. 

Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Eventuell returforsendelse må betales av deg og varens risikoen vil være tilknyttet deg under transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for standard forsendelsen (servicepakke) til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

For enkelte varer vil ikke angreretten gjøre seg gjeldende:

 • forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering (eks sikkerhetsutstyr innen klatring, undertøy og kroppsnært treningstøy)
 • varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, såkalt tilvirkningskjøp, (eks tau kuttet på spesifikasjon, spesielle fargekombinasjoner på packraft og/eller unike tekniske spesifikasjoner) 
 • varer med personlig preg

Kundens plikterog selgers rettigheter

Den som gjennomfører en handel eller som er registrert som kunde hos Packraftnorge.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser i henhold til avtale.  

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Ekstraordinære forhold

Packraftnorge.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Packraftnorge.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Packraftnorge.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Packraftnorge.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Forbehold

Våre illustrasjons- og produktbilder kan avvike fra varens faktiske utseende.

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Tvister og konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. overliggende punkter. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Endring i vilkårene

Packraftnorge.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Packraft Norge AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Packraft Norge AS.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Bergen, 14.01.2017